Năm 2010, Bé Ken Shop là đơn vị tiên phong đưa Dịch vụ chuyển ảnh thật thành